Privacystatement S.V.T.L.  

 

S.V.T.L.

Het privacystatement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Strick Verbakel Tandtechnisch Laboratorium (KvK nummer 16137134), hierna aan te duiden als S.V.T.L.

 

Waar “u of uw” in de tekst vermeld staat wordt bedoeld:

·         Klant van S.V.T.L. of

·         Werknemer van een klant van S.V.T.L.

 

Verwerking van persoonsgegevens door S.V.T.L.

Voor S.V.T.L. is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. S.V.T.L. vindt het belangrijk om u hierover duidelijk en transparant te informeren.

 

S.V.T.L. respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld ter bescherming van uw persoonlijke levenssfeer.

 

Doeleinden van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden door S.V.T.L. verwerkt voor de volgende doeleinden:

1.     Het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en);

2.     Het voeren van de administratie, alsmede andere activiteiten van intern beheer;

3.   Het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen;

4.     Om met u in contact te kunnen treden en te reageren op de door u gestelde vragen;

5.     De afhandeling van uw aanvraag tot informatie;

6.     Voor het verbeteren van de dienstverlening van S.V.T.L.

7.    Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht.

 

Rechtsgrond voor de verwerking

De rechtsgrond voor de hiervoor bedoelde doeleinden van verwerking is gelegen in:

1.     De door u gegeven toestemming (artikel 6 lid 1 sub a Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: ‘AVG’);

2.     Het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst(en) (artikel 6 lid 1 sub b AVG);

3.     Het voldoen aan wettelijke verplichtingen (artikel 6 lid 1 sub c AVG);

4.     Het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen (artikel 6 lid 1 sub d AVG);

5.     De vervulling van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag (artikel 6 lid 1 sub e AVG);

6.     De behartiging van gerechtvaardigde belangen van S.V.T.L. of van een derde (artikel 6 lid 1 sub f AVG).

 

 

Gerechtvaardigd belang

Voor de hiervoor als 8 genummerde doeleinden beroept S.V.T.L. zich op de grondslag van het gerechtvaardigd belang. Het gerechtvaardigd belang van S.V.T.L. is in die gevallen in het volgende gelegen:

1.     Uitvoering overeenkomst

2.     Wettelijke verplichting

 

U kunt zich tegen deze verwerkingen verzetten op grond van het recht van bezwaar. Meer informatie over dat recht vindt u verderop in het privacystatement.

 

Verplichte verstrekking

Wanneer wij u om persoonsgegevens vragen, dan zullen wij per situatie kenbaar maken of de verstrekking van de gegevens noodzakelijk of verplicht is en wat de (mogelijke) gevolgen zijn indien de gegevens niet worden verstrekt. Uitgangspunt daarbij is steeds dat S.V.T.L. niet meer persoonsgegevens zal verwerken dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven doeleinden.

 

Uitwisseling met derden

Uw gegevens worden door S.V.T.L. verstrekt aan de volgende derde partijen:

-       Accountant

-       Belastingdienst

 

De uitwisseling vindt om de volgende reden(en) plaats :

-       Het verzorgen van financiële- en loonadministratie

-       Wettelijke verplichting

 

De betreffende partijen verwerken de gegevens verder overeenkomstig hun eigen privacystatement. Indien gewenst kunt u deze via S.V.T.L. opvragen.

 

S.V.T.L. verstrekt overigens geen persoonsgegevens aan derde partijen die de gegevens voor eigen doeleinden gaan gebruiken. Het voorgaande is alleen anders wanneer:

7.     U uw voorafgaande toestemming heeft gegevens voor de betreffende verstrekking of

8.     S.V.T.L. wettelijk verplicht is om gegevens te verstrekken.

 

S.V.T.L. verstrekt geen gegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

S.V.T.L. maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering.

 

Bewaartermijn

Gegevens mogen op grond van de AVG niet langer worden bewaard dan gezien het doel waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn van uw gegevens wordt volgens de volgende criteria bepaald: toepasselijke wet- en regelgeving omtrent bewaartermijnen. Als de bewaartermijn is verstreken worden de persoonsgegevens door S.V.T.L. digitaal verwijderd uit de systemen en vertrouwelijk papier wordt vernietigd. Uw gegevens worden bewaard volgens de wettelijke bewaartermijnen.

 Als de bewaartermijn is verstreken worden de persoonsgegevens door S.V.T.L. vernietigd.

 

 

Beveiliging van persoonsgegevens

S.V.T.L. zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. In dat kader zijn diverse maatregelen genomen, waaronder encryptie van data, versleutelde communicatie en behandeling van de data als zijnde vertrouwelijk.

 

Wettelijk regels bij verwerking van persoonsgegevens

Bij de verwerking van persoonsgegevens is S.V.T.L. onder meer gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de WPB.

 

Uw rechten

Op grond van de wet heeft u diverse rechten. We zetten de rechten voor u  op een rijtje.

 

Inzagerecht

U heeft het recht de door S.V.T.L. verwerkte persoonsgegevens in te zien, te rectificeren of op verwijdering van de gegevens. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Wanneer u bezwaar maakt tegen verwerking van uw persoonsgegevens, dan zullen wij beoordelen of we aan uw bezwaar tegemoet kunnen komen. Het is in dat geval aan S.V.T.L. om aan te tonen dat we, ondanks uw bezwaar, toch een gerechtvaardigd belang hebben de persoonsgegevens te blijven verwerken. Indien die afweging van belangen in uw voordeel uitvalt, zullen wij de verwerking van gegevens staken.

 

 

Individuele afweging bij ieder verzoek

We wijzen u er op dat het de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat we aan een bepaald verzoek geen gehoor kunnen geven. We zullen ieder verzoek steeds op zijn eigen merites beoordelen. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar maken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klachtenregeling

S.V.T.L. hecht veel waarde aan tevreden relaties. Daarom werken we continu aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Waar gewerkt wordt, kunnen echter fouten worden gemaakt en misverstanden ontstaan. Indien u ontevreden bent over onze dienstverlening, één van onze medewerkers of welk aspect van onze organisatie dan ook, dan nodigen wij u nadrukkelijk uit om ons dat zo snel mogelijk te laten weten. Uw opmerkingen nemen wij zeer serieus en waar wenselijk zoeken we samen met u naar een passende oplossing. Klachten kunnen op verschillende wijze aan ons kenbaar worden gemaakt:

a)    Telefonisch door contact met ons op te nemen 0492-382429 of

b)    Schriftelijk door de klacht te versturen naar S.V.T.L., Dorpsstraat 20, 5735 ED Aarle-Rixtel.

 

De klachtenprocedure van S.V.T.L. is op ieder moment op te vragen.

 

Toezichthouder

Het staat u verder altijd vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De toezichthouder op de privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Vragen

Verder staat het u uiteraard vrij vragen te stellen over de door ons verwerkte persoonsgegevens. Neem voor vragen over de privacy contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

 

Wijzigingen

Dit privacystatement kan door S.V.T.L. worden gewijzigd. Als er wijzigingen plaatsgevonden hebben voorzien wij u van een nieuwe versie.

 

S.V.T.L. kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in dit privacystatement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons privacystatement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te beiden uw deelname te weigeren.

 

Contactgegevens

Als u vragen heeft over dit privacystatement of ons privacybeleid, of een beroep wilt doen op één (1) van uw wettelijke rechten, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

S.V.T.L.

Frank Strick en Twan Verbakel

Dorpsstraat 20

5735 ED Aarle-Rixtel

Tel. 0492 382429

Mail: svtl@kpnmail.nl